ولی من هنوز به مرحلهٔ سوگواری نرسیدم؛ میدونم بالاخره یه روزی میرسم، اما هنوز نرسیدم.