Avatar for geminorum
به انگلیسی بگم اون نمیفهمه، به فارسی میگم شما متوجه نمیشید.
Comment
به هر دو زبان بگو ‎· بهنام
Comment
پرتغالی بگو ‎· Makhmal
Comment
خود حرف موضوعیت نداره الان، پرسپکتیو فارسی و انگلیسیش فرق داره. یعنی بیشتر پرسپکتیو از منی که دارم حرف میزنم. ‎· رفیع
Comment
نمیخوام بگم «شناخت»، ها همون منظر بهتره. ‎· رفیع
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10