یعنی کامنت من رو پاک کرد؟
به نظرتون چه واکنشی نشون بدم؟ ‎- رفیع
کامنت شو پاک کن ‎- اویس
بلاک، ریپورت اند بای // بعد هم دیلیت اکانت ‎- رهــــــــرو™