سر سون تهیه‌کننده پایان‌بندی نویسنده رو تغییر داده بود. بعد متن اولیه رو اشتباهی فرستادن برای فینچر. اون هم گفت ما سر این توافق کرده بودیم.
اگر برد پیت به خشم تسلیم نمیشد، فیلم بی معنی میشد، خوب شد که فینچر اینگونه کرد:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
صرفن کشتن که مهم نبود، قربانی شدن مهم بود. قربانی «خشم» خود میلر بود که زنده میمونه. قربانی «حسادت» هم جان دو. زن میلر و بچه‌اش هم بی‌گناه. ‎· رفیع
صرف کشتن نه، ولی باید چرخه کامل میشد، هفت گناهو طی کرد بالاخره ‎· SaeedTheGiraffe ?
همین دیگه، بدون این که مشکلی پیش بیاد، میشد یه طور دیگه برگزارش کرد. به قول ما، مشکل پی‌رنگی نداشت. ولی خب اون تاثیرگذاری الان رو هم نمیتونست داشته باشه. ‎· رفیع