نخواستم اسپویل بشه، اگر ندیدین. من هم معمولن نمیبینم، تا سر و صدا بخوابه. بعد میرم سراغش.