البته با توجه به این که نامبرده ارادت قبلی و قلبی به تمامی انواع جانوران و حیوانات دارم.