Avatar for geminorum

به فلانی گفتم، با تمام پیچیدگی زندگانی‌ام.، اگر قرار بود معیار مشخص کنم، یکی از معیارهام کلیر الیزابت‌تاون بود.

Comment
گفتم عه اینکه کریستن دانسته، من کجا دیده م اینو :)))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
Comment
جالبیش اینه که فکر کنم این تنها فیلم کمرون کروعه که از نظر مالی موفق نبوده ‎· SaeedTheGiraffe ?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10