مثل اگر میخواستم به فلانی هدیه بدم، یه مجموعه استعاره انتخاب میکردم، تا کم کم با مجموعه کهنه خودش عوض کنه، به جون من هم دعا کنه.