آموزش دابل استاندارد، تضمینی.
چن میگیرن؟ ‎- اویس
به شما درس نمیدیم! (آموزش در لفافه) ‎- رفیع
هاننن ؟ نمنه دی؟ ‎- Dr.RoHo