آموزش دابل استاندارد، تضمینی.
چن میگیرن؟ ‎· اویس
به شما درس نمیدیم! (آموزش در لفافه) ‎· رفیع
هاننن ؟ نمنه دی؟ ‎· Dr.RoHo