پیشاپیش، سال نوی شما مبارک
سال نو شما هم مبارک ‎- adomide
عیدی بده ‎- نآمیرآツ
عیدی مبارک ‎- سو:دی
زیادی پیش نیس؟! ‎- شمیم یاس
@sooooodi: عیدی من یادت نره :))) ‎- adomide
@adomide: چی بپوشیم؟ ‎- سو:دی
@sooooodi: دکلته قرمزه ‎- adomide
@adomide: تم عیده؟:)) ‎- سو:دی
@sooooodi: شک نکن :))) فید ملت به فنا دادیم الان میاد دعوامون میکنه ‎- adomide
بر شما نیز مبارک ‎- جولیا پندلتون
هنوز تولد من نشده عید شد ؟ سال به سال قربون پارسال ‎- رهــــــــرو™