قفل خوب بدون کلید نباید باز بشه. با کلید، باید به راحتی باز بشه. قفل خوب ایز اسمارت. بی لایک قفل خوب.
قفل بد هم با هیچ کلیدی باز نمیشه، دونت بی قفل بد ‎· SaeedTheGiraffe ?