فکر کردم، دیدم در شلوغ‌ترین جای زمین هم داشتم به شما فکر میکردم.