دوست داشتم همه تقصیرها رو بیاندازی گردن من …
خب معلومه همه چی تقصیر توئه ‎· Makhmal
میدونم ‎· رفیع
@geminorum ننداخت؟ ‎· zYa-Bushehr