دوست داشتم همه تقصیرها رو بیاندازی گردن من …
خب معلومه همه چی تقصیر توئه ‎- Makhmal
میدونم ‎- رفیع
@geminorum ننداخت؟ ‎- zYa-Bushehr