من اینقدر خسته میرم توی رختخواب و بلافاصله بیدار میشم که یادم نمیاد کی آخرین بار سقف رو دیدم.