… یک واقعه‌ی تاریخی را تغییر بدهند.» «بحث این متن استفاده از ابزار صرف ادبیات و زبان، درآمیختن روایت تاریخی با شیوه‌های نثر و انشانویسی …