… و داستان‌سرایی صرف، و نهایتاً تلاش برای تغییر داده‌های تاریخی یا آفریدن داده‌هایی تاریخی‌نما است.» https://t.co/HzW0TtdJff