بعدش که تموم شد، میرسی به یه دو راهی گنده تر. که کل دو راهی‌ها هم توی اون دو راهی، دو راهی شدن.