حرافی نیست، گرسنگیه، کنار اومدن با ادعای نترسیدن از مرگه.