امروز من ۱۰ و نیم صبح تموم شد، وقتی مامان زنگ زد. از ۴ شروع شده بود ولی.