میگه این که گفتی چه ربطی داشت؟ میگم الان گیج خوابم، دارم یه سری فکت لازم جمع میکنم که توی خواب تصمیم نهایی رو بگیرم.
ضمیر ناخودآگاه هم از دستت آروم نداره گرامی :دی ‎· آمیرزو
من کلن در کار تربیت ضمیر ناخودآگاهم. ‎· رفیع