آدم‌ها برای هم ضرر دارند. برگمان سر پیری به لیو اولمان میگفت، آدم‌ها به هم صدمه میزنند. باور نمیکردم. راست میگفت.
برگمان سر پیری به لیو اولمان میگفت // میشه تشریح کنی؟ ‎- آمیرزو
در ادامه هم گفت که فرقی نمیکنه که آسیب میزنیم به هم یا نه که بازم به نظرم راست گفته ‎- SaeedTheGiraffe ?