دختر لایت‌من ازش پرسید تو بخاطر من با مامان ازدواج کردی؟ اون هم گفت: نه، عزیزم، من اینقدر جلتمن نیستم.
پیش زمینه این که: پدر و مادرش از هم جدا شده بودند و فکر میکرد بخاطر اون بوده که پدرش مجبور شده با مادرش ازدواج کنه. ‎· رفیع