من داداش کوچیکه رو مسخره میکنم بخاطر این که آخر کار از کد بیوتفایر استفاده میکنه. دیگه برین تا آخرش!