ولی من میتوانم بگویم که تمام شد و دروغ نگفته باشم.