استاد عظمت بلاک فرمودند.
احتمالن یکی که چپ میکنه، بقیه هم باید برای همراهی باهاشون چپ کنن! ‎- رفیع
حالا من نه کاری کردم، نه چیزی گفتم. ‎- رفیع
مهم نی ‎- Florette
شما هم مثل ما جزو مغضوب علیهم و الضــــــــالین شدید :دی ‎- مصطفی