استاد عظمت بلاک فرمودند.
احتمالن یکی که چپ میکنه، بقیه هم باید برای همراهی باهاشون چپ کنن! ‎· رفیع
حالا من نه کاری کردم، نه چیزی گفتم. ‎· رفیع
مهم نی ‎· Florette
شما هم مثل ما جزو مغضوب علیهم و الضــــــــالین شدید :دی ‎· مصطفی