Avatar for geminorum
ادعای دلسوزی از راه دور رو نمیفهمم.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10