شرمم از خرقه آلوده خود میآید / که بر او وصله به صد شعبده پیراسته‌ام