البته میدونیم که شیوهٔ مواجهه با موضوع از قضاوت نهایی مهمتره.