Avatar for geminorum

آیرونی اینجاست که اون‌هایی که بیشتر از همه سنگ قانون رو به سینه میزنند، وقتی قانون واقعن اجرا بشه، بیشتر از دیگران محکوم خواهند شد.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10