آیرونی اینجاست که اون‌هایی که بیشتر از همه سنگ قانون رو به سینه میزنند، وقتی قانون واقعن اجرا بشه، بیشتر از دیگران محکوم خواهند شد.