فوبیای اصلی من ترک کردنه. حتی وقتی خودم دارم این کار رو انجام میدم.