تا دستگاه رو روشن کرد، گفت چقدر استرس داری، نکنه دسته چک داری؟
من كه اينجا ساب داشتم تون. پس چي شد؟ :|| ‎· فاطمه