من ای دیار روشنی، دلم چو شامگاه توست …
نشسته بر زمین گرم، به فکر راه و چاه توست ‎· SaeedTheGiraffe ?