هرگز وجود حاضرِ غایب شنیده‌ای؟
نه! ‎· هانا
من در میان جمع و دلم جای دیگر است... ‎· خانوم میم