بابا میگه به قول عزیز، برو خونه خودت رژیم بگیر، اینجا باید بخوری.
من فک میکردم فقط به دخترا ازین حرفا میزنن ‎· z_001
:) ‎· رفیع