آدم به خودش میاد میبینه چه قدر ضعیفه، فیزیکالی اند منتالی.