عمه و شوهرش بچه‌هاشون رو تهران رها کردن رفتن کیش زندگی کنند.
خیلی سالم تره، چه خوب ‎- SaeedTheGiraffe ?
کار خوبی کردن ‎- Aliusha