امیدوارانه‌ترین حرف رو مامان زد، گفت قدم مثبت برداشتی.