فرزندم، بدان کسی که اسکرین‌شات دیگران را به تو نشان میدهد، اسکرین‌شات تو را نیز به دیگران نشان خواهد داد.