با صد هزار مردم تنهایی، بی صد هزار مردم تنهایی! https://t.co/dDdiQMrRez