میدونم که مسریه و میدونم که نباید دیگران رو هم مبتلا کنم …