تجربه نشان داده است که هرگاه حوصله بحث نداری، بیشتر از همیشه حرف میزنی.