دیدم همیشه طوری راه افتادم که غروب توی جاده باشم.
من دو شب به بعدو ترجیح میدم ‎· SaeedTheGiraffe ?