میگفت آستانهٔ خودت رو تعریف کن؛ قبل از این که آستانه، تو رو تعریف کنه.