ولی امشب رو هیچ حرفی نمیزدم، نگاه، فقط نگاه.
کار سختیه انصافا :دی ‎· خانوم میم