میگفت اگر دری دیدی که بسته‌ست، حتمن باز میشه، وگرنه جاش دیوار میکشیدن.