میگه، بحران آتی کمبود خانهٔ سالمندان، برای دهه شصتی‌ها