حکمن مازوخیسمه، ولی هر بار که نه گفتی، دوست‌داشتنی تر بود.
به قول استاد سخن دشنام همی‌ دهی به سعدی. من با دو لب تو کار دارم ‎· بهنام