حواست رو پرت کن.
ارادی سخته ‎· SaeedTheGiraffe ?
آدم باید همیشه مکانیسم دم دستی برای این کار داشته باشه. ‎· رفیع