حواست رو پرت کن.
ارادی سخته ‎- SaeedTheGiraffe ?
آدم باید همیشه مکانیسم دم دستی برای این کار داشته باشه. ‎- رفیع