حالا من خواب میبینم که یک ایرانی فیلمی درباره دنیای مجازی ساخته، اسمش رو هم بدون دلیل خاصی گذاشته موکوم!