دارم از همه فرار میکنم …
چاره نیست ‎· SaeedTheGiraffe ?