دارم از همه فرار میکنم …
چاره نیست ‎- SaeedTheGiraffe ?